ดาวน์โหลด

(8.24 MB)

แผ่นพับ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus disease (ภาษาอังกฤษ)

แผ่นพับ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  Zika virus disease (ภาษาอังกฤษ)

ประเภทสื่อ:
แผ่นพับ
ชนิดสื่อ:
สื่อเกี่ยวกับโรค
ชื่อโรค:
ไม่มีรายละเอียด
กลุ่มโรค:
ไม่มีรายละเอียด
หน่วยงานที่ผลิต:
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ปีที่ผลิต:
2559
พฤติกรรม:
ไม่มีรายละเอียด
Design by IT Genius (ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง)