ดาวน์โหลด

(2.13 MB)

โปสเตอร์ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus disease

โปสเตอร์ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  Zika virus disease

ประเภทสื่อ:
โปสเตอร์
ชนิดสื่อ:
สื่อเกี่ยวกับโรค
ชื่อโรค:
ไม่มีรายละเอียด
กลุ่มโรค:
ไม่มีรายละเอียด
หน่วยงานที่ผลิต:
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ปีที่ผลิต:
2559
พฤติกรรม:
ไม่มีรายละเอียด
Design by IT Genius (ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง)